----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามกุฎราชกุมาร ชนะเลิศจากการประกวด
  วงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศจากการประกวด
  วงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศจากการแข่งขัน
  ฟุตบอลพลาสติก ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  นันยางโกลหนู 2013  ไทยแลนด์เลเจนด์ คัพ  รุ่นอายุ
  ไม่เกิน  18  ปี

 • รางวัลดีเด่น “การจัดกิจกรรมการสอนจริยศึกษาในสถานศึกษา”  จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

 • รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1

 • รางวัลระดับทอง “การประกวดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณสุข

 • รางวัลชนะเลิศ “การประกวดสถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย” โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดลูกน้ำยุงลาย

 • รางวัล  “พฤกษานครา” จากกรุงเทพมหานคร

 • รางวัล “ สถานศึกษาน่ามอง ” จากกรุงเทพมหานคร

 • รางวัลโครงการ “กรุงเทพสะอาดร่มรื่น กรุงเทพมหานคร

 • รางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดีมาก “กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย”

 • ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจาก สมศ.รอบที่ 1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ในระดับดี
 • ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.รอบที่ 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา โดยมีผลการประเมินได้มาตรฐานทั้ง 14 มาตรฐาน ในระดับคุณภาพดีและดีมาก
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3  ระดับระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา

  ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน)  
 • รางวัลเหรียญเงิน “การประกวดเมโลเดียน ระดับอนุบาลครั้งที่ 7”  จากสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย

 • รางวัลเหรียญทอง “การประกวดเมโลเดียน ระดับอนุบาลครั้งที่ 9”  จากสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย

 • รางวัลเหรียญทอง “การประกวดเมโลเดียน ระดับอนุบาลครั้งที่ 10”  จากสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย