• รางวัล “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา 
  • รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา 
  • รางวัล“ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” จากสกสค.
  • รางวัล “เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” ในโครงการเชิดชูสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
  • รางวัล “เกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียน” จากฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5  ฃื่อ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” 
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4  ฃื่อ “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” 
  • รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง จากสมาคมคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน