เนอสเซอรี่

โรงเรียนพระแม่มารี
(สาทร)
แผนกเนอสเซอรี่

247  ซ.พระแม่มารี  เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-2124513 , 02-2113168 ต่อ 413 

 

เตรียมความพร้อมเด็ก
อายุ  2  ขวบขึ้นไป

แผนกเนอสเซอรี่
1.หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
-  สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
(พ่อ แม่ ลูก)
-  รูปถ่ายจำนวน 3 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)
- ใบรับรองแพทย์
2.เวลาเรียน
- วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 8.00 น. – 15.00 น.
3. ค่าธรรมเนียม
- ค่าเรียนคนละ 2,500 บาท ในเวลา 8.00 – 15.00 น.ต่อ 1 เดือน
ชำระทุกต้นเดือน
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ  250 บาท
- กรณีที่ฝากให้ทางโรงเรียน ดูแลต่อจากเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน 16.30 น.
คิดเพิ่มเดือนละ 500 บาท
4.เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้
- ช่วยตนเองในเรื่อง การแต่งกาย
- การทานอาหารด้วยตนเอง
- การร่วมกิจกรรมกับเพื่อน

5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
-  มีพฤติกรรมอนามัยที่ดีเหมาะสม
- มีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้ม  แจ่มใสมีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
- ทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
- มีความสนใจต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัว
6.การรักษาพยาบาลและการหยุดเรียน
- เมื่อเด็กป่วยต้องหยุดเรียน จนกว่าจะพ้นระยะของการแพร่เชื่อ
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
- การลาหยุดเรียนต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างช้าภายในวันที่ลาหยุดเรียนไป
7. การรับและส่งเด็กทุกครั้ง
- ต้องลงชื่อ ในสมุด รับ – ส่ง ทุกครั้ง
- นำบัตรประจำตัวเด็กสีชมพู ทุกครั้ง

8. การแต่งกาย
- เสื้อตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ปักชื่อ – นามสกุลด้านขวามือด้วยสีน้ำเงิน
- กระโปรง / กางเกงตามฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด
- กระเป๋านักเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
9. เครื่องใช้ที่ต้องนำมา
- ชุดนอน 1 ชุด
- ชุดลำลอง 1-2 ชุด
- ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
- ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก 1 ผืน
- นม ,ขนม

หมายเหตุ

  • ใส่เครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดทุกวัน
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ของนักเรียนทุกชิ้นต้องเขียนชื่อติดให้เรียบร้อย
  • นักเรียนไม่ควรใส่ของมีค่ามาโรงเรียนเพราะอาจเกิดอันตรายได้

                      

 

 

อุปกรณ์เนอสเซอรี่