มารีรวมใจ   พิธีรับเกียรติบัตร
และประกาศนียบัตร
  ปัจฉิมนิเทศ
ม.6 รุ่น 13
  เฟื่องฟ้า ราตรี
น้องพี่ พมร ครั้งที่ 2
 

ผู้บริหาร และครูดีเด่น
งานระบบช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

  ต้อนรับคณะกรรมการ
การตรวจติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา
   
                                 
                 
ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
จ. สตูล มาศึกษาดูงาน
  มิสซาปิดปีการศึกษา
2557
  ค่ายวัยใส หัวใจใฝ่ดี
ป.1-3
  พิธีปิดการเรียน
การสอนลูกเสือ
เนตรนารี
  การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
และสุนทรียภาพ
ครั้งที่ 2
 

ค่ายลูกเสือ
ม.1-2

  ค่ายลูกเสือ
ป.5-6 และม.3
  สังสรรค์หรรษา
ศูนย์เยาวชน
เพื่อนมารี
   
               
ประธานสมาคม
มอนเทสซอรีสากล 
เข้าเยี่ยมชมมอสเทสซอรี
โรงเรียนพระแม่มารี
  รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูสอนดีเด่น
  ผู้บริหารและคณะครู
ศึกษาดูงาน
  คณะครูร่วมแสดง
ความยินดี เนื่อง
ในวันคล้ายวันเกิด
ท่านผู้อำนวยการ
  งานเลี้ยงสังสรรค์
ปีใหม่
  วันเด็ก   วันเด็ก
แผนกอนุบาล
คณะผู้บริหาร คณะครู
ร่วมงานณาปนกิจศพ คุณพ่อศิริ คล้ายสิทธิ์
   
                 

กิจกรรม
วันคริสต์มาส
เลี้ยงสังสรรค์
ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

  อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การทำแผน
ปฏิบัติการแล ะ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(ภายนอกรอบ 4)

  กิจกรรมวันพ่อ
และ PMR ACADEMIC'S
DAY
  วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า
  ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 2/57
  ขอร่วมยินดีโอกาส
ปฏิญาณตนครั้งแรก
  รางวัลคุรุสดุดี
ประจำปี 2557
  เข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ป.1-2
   
                 
เข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ป.3-4
  ค่ายเยาวชน
วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี
ครั้งที่ 2
  การแบ่งปันการ
เตรียมความพร้อม
ในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2558
  เยี่ยมบ้าน
คุณครู
  อบรมศูนย์เยาวชน
เพื่อนมารี
  ฉลองศาสนนาม
คุณแม่ มารีอา
เกสร ฉายแก้ว
  พิธีฉลอง
พระแม่มารีย์
  พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์
ครั้งที่ 43
   
                 
พิธีต้อนรับ และ
แสดงความเคารพ
พระธาตุ นักบุญยอห์น
ที่23 และนักบุญยอห์น
ปอล ที่ 2
 

การแข่งทักษะ
ทางวิชาการและ
สุนทรียภาพ

  วันแม่แห่งชาติ   ร่วมแข่งขัน
โบว์ลิ่ง
  ทัศนศึกษา
ป.1-ป.2
 

ทัศนศึกษา
ม.ปลาย

  ประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย
  ค่ายยุวธรรมฑูต
กับงานศาสนาสัมพันธ์
   
                 
คุณพ่อPierluigi  Cameroni  และ  Dott.Lodovica  Zanet   

คุณพ่อPierluigi  Cameroni  และ  Dott.Lodovica  Zanet 

  การประกวด
มารยาทไทย
 

PMR   Montessori  for kids  Open  House

  คณะครูแสวงบุญ   ร่วมแห่เทียน
กับเขตสาทร
  แห่เทียนจำนำ
พรรษา
  พิธีหล่อเทียน
จำนำพรรษา
   
                 

คุณครูเข้าร่วม
อบรมศาสนธรรม
อิสลาม

พิธีทบ ทวน
คำปฏิญาณ เนื่อง
ในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่ง ชาติ
ประจำปี 2557

   
                                 
             
   
     

ประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา
2557