ชั้น

ชื่อ  -

สกุล

เบอร์โทร

ID LINE

Link รายชื่อนร.

ป.1/1

นางสาวบุศริน

แสงหิรัญ         

0899910446

0899910446

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.1/1-ป.1/4

ป.1/2

นางสาวพจนารถ  

เครือวัลย์         

086771 0662

0867710662

ป.1/3

นางสาวรุ่งนภา

แผนจันทร์

0992878447

panchan2507

ป.1/4

นางสาวบุญรอด

วันจันทร์         

0870812692

0870812692

ป.2/1

นางสุมลฑาทิพย์

ปัญญา

0890134295

Sumonthathip

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.2/1-ป.2/4

 

ป.2/2

นางสาวจิตรลดา

เลิศสินธ์ภักดี

0870866855

minimini2527

ป.2/3

นางอมร        

ราชวันดี         

0868969185

amorn220204

ป.2/4

นางสาววันดี

ฉิมมณี

0621649424

0621649424

ป.3/1

นางสาวมนตรี

ไชยพล

0945523990

0945523990

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.3/1-ป.3/4

ป.3/2

นางสาวศศิมาดา

นาคสินธ์         

0858272628

sasi0327

ป.3/3

นางสุวิมล

หงส์คุณากร

0938700659

Namonjub

ป.3/4

นายนพรัตน์

สวนทรัพย์

0639798016

weloveyoutoo1522

ป.4/1

นางสาวหอมหวน

ใบคำ

0807687066

0807687066

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.4/1-ป.4/4

ป.4/2

นายวิเชียร

ตุ้มเพ็ชร

0866106620

wiwipmr3160

ป.4/3

นายทีปกร

แสนรัมย์

0986365649

0986365649

ป.4/4

นางสาวเกษร

กุลกรม

0639160669

0639160669

ป.5/1

นายปริวรรต

ไชยเผือก         

0816736689

0816836689

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.5/1-ป.5/4

ป.5/2

นายกาวิน

ทองกรรไกร

0951159955

0951159955​

ป.5/3

นายสุทธิพงษ์

ตรีบุญเมือง

0624217418

5804103012

ป.5/4

นายกิตติศักดิ์

ดำมุณี

0957757706

Top-20        

ป.6/1

นางสาวกนิษฐา

อังผาดผล

0641659994

0860610863

คลิกรายชื่อนักเรียน
ป.6/1-ป.6/4

ป.6/2

นางสาวสุนีย์

รติเกษมเลิศ

0814387771

tadtadty

ป.6/3

นางสาวณัฐนภ

ส่งเสริม

0825953954

aa3954        

ป.6/4

นางรัดณา

แสนรัมย์

0612326141

ratna1306223     

 
 

ชั้น

ชื่อ  -

สกุล

เบอร์โทร

ID LINE

Link รายชื่อนร.

ม.1/1

นางรุ่งนภา

เลิงฮัง

0958346486

runcomputer2517

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.1/1-ม.1/3

ม.1/2

นางสกลวรรณ

ทองอยู่

0892094124

sakolwan07

ม.1/3

นางสาวรชต

ทองอยู่

0930845959

thongyoorachata

 

 

ม.2/1

นางสาวมุกดา

เชื้ออาษา         

0836098494

anna9455

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.2/1-ม.2/3

ม.2/2

นางสาวณัฐทิชา

ธีระวิทย์

0844480406

0844480406

ม.2/3

นางอรพรรณ

จันทร์เปรม

0860690035

chanprame

 

 

ม.3/1

นางสาวบัวขัน

สิมมา

0935649255

Eed

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.3/1-ม.3/2

ม.3/2

นางสาวสุนันทา

หมู่นิคม

0816295538

k.sunanta10

 

 

ม.4/1

นางสาวอรเพ็ญ

บุญมา

0988787652

Yahoo_bm

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.4/1-ม.4/3

ม.4/2

นางสาวสุพัตรา

ประจวบสุข

0898873226

lovelinesstikky

ม.4/3

นางสาวพรพรรณ

อินทวงศ์         

0628648986

Oung833824

 

 

ม.5/1A

นางสาวสุพัตรา

ฉัตรกุล ณ อยุธยา

0959505088

c.supatra

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.5/1-ม.5/2

ม.5/1B

นายสุฮัยรี

ตาเยะ

0891443035

0891443035

ม.5/2

นายปรีชา

เลิงฮัง

0898157211

0898157211

 

 

ม.6/1

นางสาวอรไทย

สืบสิงห์

0986936455

Auratai2516

คลิกรายชื่อนักเรียน
ม.6/1-ม.6/3

ม.6/2

นางสุกุลธีร์

จรัสศรีสุนทร

0813236128

Sukulthee

ม.6/3

นางสาวยุพิน

เอี่ยมใบพฤกษ์

0948724944

0948724944

 

 

ข้อมูล เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564