ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มกราคม  2561

ศ.5                  เลี้ยงสังสรรค์คุณครู เลิกเรียนเวลา 16.00 น.

พ.3-ศ.5          สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาลปีที่ 1-3

อ.9-พฤ.11      สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3

สอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับ ป.1-ม.6

ศ.12               กิจกรรมวันเด็ก

อ.16               หยุดวันครู

ศ.19               ประชุมครูประจำเดือน  เวลา 16.00 น.

ส.20                สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 4

จ.22                ส่ง ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และ Test Blue Print

จ.22 – พ.24     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

พ.24 - ศ.26      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หมายเหตุ เรียนพิเศษวันเสาร์ที่  6, 13, 20, 27

ส. 6 ม.ค. 61  เวลา 8.30 - 14.00 น.

ส.13,20,27    เวลา 8.30 - 12.30 น.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กุมภาพันธ์ 2561

พฤ.1                     ส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน

ส.3                               สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 7

จ.5                       งานภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียนระดับอนุบาล

ทดสอบความรู้ของนักเรียนคำสอน ระดับประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ.6                       พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี

พฤ.8 – ศ.9            สอบ Post – Test ภาคเรียนที่ 2/2560

ศ.9                       พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา

พ.14                     กิจกรรมสายใยพมร. ระดับชั้น ป.6

พฤ.15                   กิจกรรมสายใยพมร. ระดับชั้น ม.3

ศ.16                     ปัจฉิมนักเรียน ระดับชั้น ม.6

ส.17                     สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 8 / สอบนักเรียนม.4 ครั้งที่ 2

จ.19 – ศ.23          สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาล 1–3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ศ.23 ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560

ส.24                             สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 9

อ.27 - พ.28           สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.28                     ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่  3, 17, 24

วันเกิดคุณครู :     คุณครูสุกุลธีร์ (2)        คุณครูสกลวรรณ (3)     คุณครูจิตตรา (12)            คุณครูธาตรี (15)

คุณครูเนติวัชร์ (20)     คุณครูรักชนาภรณ์ (21) คุณครูวิลาศิณี (22)          คุณครูเปรมใจ (22)

คุณครูศักดิ์ชาย (25)   คุณครูจิตรลดา (27)

มีนาคม 2561

พฤ.1                     สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม

ศ.2                       ประชุมครูแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561  เวลา 16.30 น.

พฤ.8 –ศ.9             ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

พฤ.8                     งานบัณฑิตน้อยระดับ อนุบาล 3 และงานรับประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส.10                     งานมารีรวมใจ

จ.5 – ศ.16            Extra Intensive Course อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ศ.16                     นักเรียนรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

นักเรียน ม.1 และ ม.4 มอบตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

อา.17 – จ.19         คุณครูพักผ่อนประจำปี

จ.26                     เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ครูส่งรายงานประเมินมาตรฐานบุคลากรครูโรงเรียนพระแม่มารี

วันเกิดคุณครู : คุณครูสุพัตรา บิน (10)      คุณครูศรีสุภา (12)      ผู้ช่วยครูสุณิสา (28)

เมษายน 2561

จ.2                       เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ศ.6                  หยุดวันจักรี

จ.9                       ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนที่ 2/2560

พฤ.12                   สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

พฤษภาคม 2561

พฤ.10                   ครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่  /  ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน เวลา 09.00 น.

ประชุมครู  เวลา  14.00 น.

ศ.11                     สัมมนาครูประจำปี (ฟื้นฟูจิตใจ)

จ.14                     เปิดภาคเรียนที่ 1/2561