ปฏิทินโรงเรียน


เรื่อง  แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี

คณะผู้บริหารโรงเรียนพระแม่มารีภายใต้การดูแลของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง
ที่ให้การสนับสนุนกิจรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนจัดงานบัณฑิตน้อย ระดับอนุบาล 3 และงานรับประกาศนียบัตร
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 08.00. – 12.00น. , วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
งานมารีรวมใจ เวลา 17.30น. – 20.30น. จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรมเดือนมีนาคม

จ.4 – ศ.15        English Course อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

พฤ. 7                งานบัณฑิตน้อย ระดับอนุบาล 3 และงานรับประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

พฤ.7 – ศ.8        - ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

- เรียนซ่อมเสริม-สอบซ่อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ส.9                   งานมารีรวมใจ

ศ.15                 - นักเรียนรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

จ.25                 เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

กิจกรรมเดือนเมษายน

จ.8                   หยุดชดเชยวันจักรี

ศ.12 – อ.16      หยุดเทศกาลสงกรานต์ (ตามนโยบายรัฐบาล)

ศ.19                 สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

อ.14                 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอวยพรให้ท่านและครอบครัว                
มีความสุข ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีตลอดไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------