ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พฤศจิกายน

พฤ.1 เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

.5 เริ่มงานนิเทศการสอนภายใน ระดับอนุบาล

.5-.9 สำรวจภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2

.6 – .7 สอบ Pre–Test ภาคเรียนที่ 2/2561

.9 สำรวจจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

.16 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2561

ส่งคะแนนสอบ Pre –Test ภาคเรียนที่ 2/2561

.23 พิธีราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า/ ประชุมครูประจำเดือน เวลา 16.30 .

ส่งแบบประเมินรายงานภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน

.24 สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1

.26 เริ่มงานนิเทศการสอนภายใน ระดับมัธยม

.30 ส่งข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 / 2561

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24

----------------------------------------------------------------------------------------

ธันวาคม

อ.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

พ. 5 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

จ.10 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

อ.11 – ศ.14 สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาล 1 – 3

พฤ.13. – ศ.14 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพภายนอก ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวันวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Open House)

ส.15 สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 2

จ.17 ฉีดวัคซีน HPV. นักเรียนหญิงชั้น ป.5 เข็มที่ 2

จ.17 – อ.18 สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

อ.18 – พ.19 กิจกรรมร้องเพลงอวยพร เทศกาลคริสต์มาสทั้งภายในและองค์กรภายนอก

พฤ.20 – ศ.21 กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

จ.24 -ศ.29 หยุดเทศกาลคริสต์มาส

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 1, 8,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

มกราคม 2562

อ.1 หยุดวันขึ้นปีใหม่

พ.2 หยุดชดเชยวันสิ้นปี

ศ.4 เลี้ยงสังสรรค์คุณครู

จ.7-ศ.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ครั้งที่ 2

อ.8 – พฤ.10 สอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.9 โครงการ ”พมร.สานฝัน ปันรัก”นานักเรียนทากิจกรรมแบ่งปันสู่ภายนอก

ศ.11 กิจกรรมวันเด็กโดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาล / กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก

พ.16 หยุดวันครู

ส.19 สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 3 / สอบรับนักเรียน ม.4 ครั้งที่ 1

จ.21 ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ EPS.

พ.23 – ศ.25 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 –6

ศ.25 งานหนูน้อยมารยาทงามระดับอนุบาล1– 3 /ส่งรายงานทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน

ประชุมครูประจำเดือน เวลา 16.30 น.

พ.30 – พฤ.31 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่1- 3

พฤ.31 สิ้นสุดงานนิเทศการสอนภายใน

หมายเหตุ เรียนพิเศษวันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กุมภาพันธ์ 2562

.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่1- 3

.2 สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 4

.4 งานภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียนระดับอนุบาล

.4– .8 สอบ Post – Test ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครูประจำวิชา)

ทดสอบความรู้ของนักเรียนคำสอน ระดับประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

พฤ.7 พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี

.8 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา

.12– .15 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

.13– พฤ.14 สอบ Post – Test ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

.16 ปัจฉิมนักเรียน ระดับชั้น ม.6

.18 ส่งคะแนนสอบ Pose –Test ภาคเรียนที่ 2/2561

.18 – .22 สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาล 1–3

.20 – พฤ.21 ประกาศผลสอบ เรียนซ่อมเสริมสอบซ่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.22 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561

.23 สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 5 / สอบรับนักเรียนม.4 ครั้งที่ 2

.25 – .27 สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

.25 – พฤ.28 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประชุมครูประจำเดือน เวลา 16.30 .

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

มีนาคม 2562

ศ.1 ประชุมครูแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 16.30 น.

จ.4 – ศ.15 English Course อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

พฤ.7 งานบัณฑิตน้อยระดับ อนุบาล 3 และงานรับประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

พฤ.7 –ศ.8 ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

ส.9 งานมารีรวมใจ

ศ.15 นักเรียนรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

นักเรียน ม.1 และ ม.4 มอบตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

อา.17 – พ.20 คุณครูพักผ่อนประจำปี

พฤ.21 หยุดวันมาฆบูชา

จ.25 เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ครูส่งรายงานประเมินมาตรฐานบุคลากรครูโรงเรียนพระแม่มารี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมษายน 2562

จ.1 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

จ.8 หยุดชดเชยวันจักรี

อ.9 ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนที่ 2/2561

ศ.19 สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พฤษภาคม 2562

ศ.10 ครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่ / ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน เวลา 09.00 น.

ประชุมครู เวลา 14.00 น.

จ.13 สัมมนาครูประจำปี (ฟื้นฟูจิตใจ)

อ.14 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------