ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

กันยายน

ศ.8  ฉลองพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์โรงเรียนและศาสนนามผู้ปกครองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

พ.12-พฤ.13    ป.1-ม.6 สอบ Post - test

พฤ.14     ป.1-2  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (เลิกเวลา 15.30 น.)

ศ.15       ป.3-4  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (เลิกเวลา 15.30 น.)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2

จ.18-ศ.22    อ.1-3  สอบทักษะทางภาษา

อ.26-พฤ.28  อ.1-3  สอบความถนัดทางการเรียน

ป.1-6  สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

อ.26-ศ.29    ม.1-6  สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

 

ส. 2,9,16,23   เรียนพิเศษวันเสาร์  8.30 - 12.00 น. (เฉพาะวันเสาร์ที่ 2 เวลา 8.30-12.30 น.)


ศ.29-พฤ.5 ต.ค.  นักเรียนระดับ ป.1-6 เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ในโครงการ "Singgapore English Education and Adventure trip" ณ ประเทศสิงคโปร์

หมายเหตุ  วันสอบนักเรียนทุกระดับชั้นงดเรียนพิเศษเย็น และกลับบ้านตามตารางสอบ

 

วันเกิดคุณครู :       คุณครูเยาวนาฎ (5) คุณครูศศิมาดา (6) คุณครูปริวรรต (12)       คุณครูเสก (17)

คุณครูศุลีพร (24)            คุณครูณัฐพล (24)      คุณครูศรารัตน์ (27) คุณครูทิพวรรณ (28)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตุลาคม

จ.2                       เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

อ.3                       กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

พฤ.5                     ประกาศผลสอบ / เรียนซ่อมเสริม / สอบซ่อม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

ศ.6                       เรียนซ่อมเสริม / สอบซ่อม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560

จ.9 – พ.11            โครงการค่ายวิชาการ(ค่ายจริยธรรม / Eng Camp)

พฤ.12                   ประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 1/2560 / ครูส่งงานทุกชิ้น

ศ.13                หยุดวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

จ.2-พฤ.12             Extra Intensive ระดับอนุบาล 1-3

จ.2-พฤ.12            Eng. Course     ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6

ส.14                     อบรมสัมมนาวิชาการ / ศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานวันสุดท้าย

จ.30                 ครูปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 2/2560 / ประชุมครูประจำเดือน  เวลา 09.00 น.

ตรวจห้องเรียนและตรวจบอร์ดบริเวณโรงเรียน  (เริ่มตรวจ  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

อ.31                 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ประกาศผลสอบระดับอนุบาล 1-3  / ระดับชั้น ป.1-ป.6

รับใบรายงานผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560

วันเกิดคุณครู :     คุณครูดาวใจ (4)         คุณครูชูชาติ (5)        คุณครูเกษร (15)                                         คุณครูณัฐทิชา (16)

คุณครูอรไทย (20)        คุณครูรชต (30)        คุณครูสุมลฑาทิพย์ (31)

ผู้ช่วยครูดวงพร (6)     ผู้ช่วยครูรฐา (19)

พฤศจิกายน

พ.1                       เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

ส.4                       สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1

จ.6                       เริ่มงานนิเทศการสอนภายใน ระดับอนุบาล

อ.7 – พ.8              สอบ Pre–Test ภาคเรียนที่ 2/2560

จ.6-ศ.17               สำรวจภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2

ศ.10                     ส่งคะแนนสอบ Pre –Test ภาคเรียนที่ 2/2560 / สำรวจจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ศ.17                     ส่งข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 / 2560

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2560

ส.18                     สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 2

จ.20 – ศ.24          กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศ.24                     ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล1-3 / พิธีราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

ส่งแบบประเมินรายงานภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน

จ.27                     เริ่มงานนิเทศการสอนภายใน ระดับมัธยม

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 4, 11, 18, 25

วันเกิดคุณครู :     คุณครูชาคริต (6)            คุณครูสมจิตร (12)      คุณครูอนงค์ (15)        คุณครูศฐา (16)

คุณครูอรเพ็ญ (17)            คุณครูชวลิต (25)        คุณครูนฤมล (28)       คุณครูวันทนีย์ (30)

ธันวาคม

ส.2                       สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 3

จ.4                       กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อ. 5                 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ศ.8                  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพภายนอก ชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 6

จ.11                หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

อ.12 –ศ.15           สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาล 1 – 3

สอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2560  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ส.16                     สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 4

จ.18– อ.19         กิจกรรมร้องเพลงอวยพร  เทศกาลคริสตมาสทั้งภายในและองค์กรภายนอก18-พ.20            สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

พฤ.21 –ศ.22         กิจกรรมคริสตมาสแฟร์

จ.25 - ศ.29       หยุดเทศกาลคริสตมาส

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่  2, 9,16

วันเกิดคุณครู :     คุณครูบุญรอด (3)        คุณครูสมมาศ (6)      คุณครูยุพิน (6)          คุณครูพรพรรณ คำ (7)

คุณครูรัตนา (10)         คุณครูสุพัตรา ประ (11)คุณครูศิริวรรณ (14)  คุณครูกาวิน (14)    
คุณครูพรโสภิต (15)   คุณครูชาริณี (15)          คุณครูบัณฑิตา (16)    คุณครูประวิทย์ (20)

คุณครูกันทิมา (21)        คุณครูประไพพรรณ (3)

 

มกราคม  2561

จ.1                  หยุดวันขึ้นปีใหม่

อ.2                  หยุดชดเชยวันสิ้นปี

ศ.5                       ส่ง ปพ.5 และคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมสอบซ่อม  / เลี้ยงสังสรรค์คุณครู

ส.6                       สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 5

จ.8-ศ.19               กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน   ครั้งที่ 2

พ.10                     โครงการ ”พมร.สานฝัน ปันรัก”นำนักเรียนทำกิจกรรมแบ่งปันสู่ภายนอก

ศ.12                     กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก  /  สิ้นสุดงานนิเทศการสอนภายใน

อ.16                หยุดวันครู

ส.20                     สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 6 / สอบนักเรียนม.4 ครั้งที่ 1

จ.22                     ส่ง ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และ Test Blue Print

จ.22 – ศ.26          กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ศ.26                     งานหนูน้อยมารยาทงามระดับอนุบาล1– 3/ส่งรายงานทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน

ประชุมครูประจำเดือน  เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ เรียนพิเศษวันเสาร์ที่  6, 13, 20, 27

วันเกิดคุณครู :     คุณครูอรพรรณ (1)  คุณครูสุฮัยรี (1)    คุณครูบัวขัน (1)   คุณครูปราณี (2)      คุณครูพิสมัย (13)

คุณครูพจนารถ (15)                          คุณครูมุกดา (26)  คุณครูบุศริน (27)  คุณครูทิพวัล (28)

กุมภาพันธ์ 2561

พฤ.1                     ส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน

ส.3                               สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 7

จ.5                       งานภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียนระดับอนุบาล

ทดสอบความรู้ของนักเรียนคำสอน ระดับประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ.6                       พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี

พฤ.8 – ศ.9            สอบ Post – Test ภาคเรียนที่ 2/2560

ศ.9                       พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา

พ.14                     กิจกรรมสายใยพมร. ระดับชั้น ป.6

พฤ.15                   กิจกรรมสายใยพมร. ระดับชั้น ม.3

ศ.16                     ปัจฉิมนักเรียน ระดับชั้น ม.6

ส.17                     สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 8 / สอบนักเรียนม.4 ครั้งที่ 2

จ.19 – ศ.23          สอบทักษะทางภาษาระดับอนุบาล 1–3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ศ.23 ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560

ส.24                             สอบรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 9

อ.27 - พ.28           สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.28                     ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม

หมายเหตุ เรียนพิเศษ วันเสาร์ที่  3, 17, 24

วันเกิดคุณครู :     คุณครูสุกุลธีร์ (2)        คุณครูสกลวรรณ (3)     คุณครูจิตตรา (12)            คุณครูธาตรี (15)

คุณครูเนติวัชร์ (20)     คุณครูรักชนาภรณ์ (21) คุณครูวิลาศิณี (22)          คุณครูเปรมใจ (22)

คุณครูศักดิ์ชาย (25)   คุณครูจิตรลดา (27)

มีนาคม 2561

พฤ.1                     สอบความถนัดทางการเรียนระดับอนุบาล 1 – 3

สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม

ศ.2                       ประชุมครูแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561  เวลา 16.30 น.

พฤ.8 –ศ.9             ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

เรียนซ่อมเสริม–สอบซ่อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

พฤ.8                     งานบัณฑิตน้อยระดับ อนุบาล 3 และงานรับประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส.10                     งานมารีรวมใจ

จ.5 – ศ.16            Extra Intensive Course อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ศ.16                     นักเรียนรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

นักเรียน ม.1 และ ม.4 มอบตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

อา.17 – จ.19         คุณครูพักผ่อนประจำปี

จ.26                     เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ครูส่งรายงานประเมินมาตรฐานบุคลากรครูโรงเรียนพระแม่มารี

วันเกิดคุณครู : คุณครูสุพัตรา บิน (10)      คุณครูศรีสุภา (12)      ผู้ช่วยครูสุณิสา (28)

เมษายน 2561

จ.2                       เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ศ.6                  หยุดวันจักรี

จ.9                       ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนที่ 2/2560

พฤ.12                   สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

พฤษภาคม 2561

พฤ.10                   ครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่  /  ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน เวลา 09.00 น.

ประชุมครู  เวลา  14.00 น.

ศ.11                     สัมมนาครูประจำปี (ฟื้นฟูจิตใจ)

จ.14                     เปิดภาคเรียนที่ 1/2561