กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.2

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.2
วันที่ 1 ตุลาคม 2561