ตลาดนัดโรงเรียน

ตลาดนัดโรงเรียน ครั้งที่ 2
27 พฤศจิกายน 2560
ภาพโดย
นายธนัตถ์ งามมิ่งกมล
นายนันทวัฒน์ นวลศรี