"รูปแบบการเรียนรู้พระแม่มารี 4.0"

การติดตามผลการดำเนินงาน
"รูปแบบการเรียนรู้พระแม่มารี 4.0"
Course Outline
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ
วันที่ 12 และ14 ตุลาคม 2560
วิทยากรโดย
อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร์