วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของโรงเรียน

 

พันธกิจของโรงเรียนพระแม่มารี


1.

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ตามจิตตารมณ์พระวรสารและตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

2.

พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ระบบบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนายุทธศาสตร์ไปใช้
ในองค์กร  การสร้างระบบและกระบวนการศึกษา การวัดผลดำเนินงาน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล

3.

พัฒนาระบบบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา  ครอบคลุมการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระบบ เทคโนโลยีการสื่อสาร  สารสนเทศและการศึกษา การบริหารสินทรัพย์ การเงินและบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  ที่มีความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.

พัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตร มาตรฐาน โปรแกรมการศึกษาใหม่การปรับปรุงโปรแกรมมาตรฐานเดิม และการปรับปรุงผลลัพธ์การดำเนินการทางการศึกษาต่อเนื่อง

5.

พัฒนาสภาพแวดล้อม ประสบการณ์เรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์วิธีคิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

6.

พัฒนากระบวนการสอน การเรียน การวัดและการปรับปรุงผลการเรียนรู้ บทบาทของครูและผู้เรียนตามเป้าหมายการศึกษา 4.0 ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21

 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ตามจิตตารมณ์พระวรสารและตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ระบบบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนายุทธศาสตร์ไปใช้
ในองค์กร การสร้างระบบและกระบวนการศึกษา การวัดผลดำเนินงาน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล

พัฒนาระบบบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ครอบคลุมการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระบบ เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศและการศึกษา การบริหารสินทรัพย์ การเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตร มาตรฐาน โปรแกรมการศึกษาใหม่การปรับปรุงโปรแกรมมาตรฐานเดิม และการปรับปรุงผลลัพธ์การดำเนินการทางการศึกษาต่อเนื่อง

พัฒนาสภาพแวดล้อม ประสบการณ์เรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์วิธีคิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

พัฒนากระบวนการสอน การเรียน การวัดและการปรับปรุงผลการเรียนรู้ บทบาทของครูและผู้เรียน

ตามเป้าหมายการศึกษา 4.0 ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21