ปรัชญา / คติพจน์ ของโรงเรียน

 

ปรัชญาและคติพจน์ของโรงเรียนพระแม่มารี

ปรัชญา  :  ความรู้  คู่  คุณธรรม

 • ด้านความรู้ โรงเรียนพระแม่มารี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนของตนมีพื้นฐานวิชาการ และวิชาชีพ
  เพื่อนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์  และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


 • ด้านคุณธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และหลักสูตรโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
  ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า   และมีคุณภาพ  กอรปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต  เช่น  ความกตัญญูกตเวที   ความซื่อสัตย์สุจริต  ทั้งกาย
  วาจา ใจ  ความมีระเบียบวินัย  มีความเคารพ  เผื่อแผ่  และเมตตา ฯลฯ

 

คติพจน์โรงเรียน  : คุณธรรมเด่น  เน้นการศึกษา  พัฒนาสังคม

 • คุณธรรมเด่น หมายถึง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้  มีคุณธรรม
  จริยธรรม  มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  ขยันอดทน
  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


 • เน้นการศึกษา หมายถึง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   รักการศึกษาค้นคว้า  รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
  สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • พัฒนาสังคม หมายถึง   ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
  สังคม  และสติปัญญา  ตลอดจนบุคลิกภาพเฉพาะตน   รู้จักการตัดสินใจและใช้เหตุผล 
  มีจิตอาสา ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  ทั้งในชุมชน
  สังคม  และประเทศชาติ