ปรัชญา / คติพจน์ ของโรงเรียน

 

ปรัชญาและคติพจน์ของโรงเรียนพระแม่มารี

ปรัชญา ความรู้  คู่  คุณธรรม

ด้านความรู้

โรงเรียนพระแม่มารีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ   พึ่งพาตนเองได้  เป็นผู้นำทางความคิด    มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม
สู่ความดีงาม


ด้านคุณธรรม

โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ มีวุฒิภาวะ
อย่างสมดุล  กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม   ความกตัญญูกตเวที  ความซื่อสัตย์
สุจริต   สุภาพ   เรียบร้อย
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความรัก เมตตาผู้อื่น

 

คติพจน์ “คุณธรรมเด่น  เน้นการศึกษา  พัฒนาสังคม”

คุณธรรมเด่น

หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้มีความตัญญูมีความซื่อสัตย์สุจริต   สุภาพอ่อนโยน  มีระเบียบวินัย  ขยันอดทน  ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เน้นการศึกษา

หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นผู้นำทางความคิดและการสร้างสรรค์

รักการศึกษาค้นคว้า รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลก

พัฒนาสังคม

หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา
ตลอดจนบุคลิกภาพเฉพาะตนรู้จักการตัดสินใจและใช้เหตุผลมีจิตอาสา
นำความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม   ทั้งในชุมชน  สังคมและประเทศชาติ