หลักสูตรมอสเทสซอริสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี

 

โปรแกรมมอนเทสซอริ ช่วงอายุ 0-3 ปี

ในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์  การพัฒนาการด้านร่างกาย

ของเด็กทารกเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้อันนำสู่แรงบันดาลใจในการใส่ใจ และเฝ้าดู  เพราะพัฒนาการอื่นๆ ในตัวเด็กอยู่ลุ่มลึกไม่สามารถสังเกต

ได้ชัดเจน  ในช่วงระยะนี้มอนเทสซอริเปรียบเด็กเป็นตัวอ่อนที่มีจิตวิญญาณ  ส่วนช่วงระยะตัวอ่อนที่สองเป็นช่วงสามปีแรกของชีวิตที่ความรู้คิด

เริ่มก่อตัวเมื่อเด็กได้รับรู้วัฒนธรรม และภาษานับจากลืมตาดูโลก  อันเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพสังคม และแก่นของชีวิตรู้คิด

ดังนั้นความเข้าใจต่อการพัฒนาการของเด็ก และการพัฒนาการของจิตมนุษย์จึงช่วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนองตอบความต้องการของ

เด็ก  ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว  และการรับรู้เรื่องภาษา

 

โรงเรียนพระแม่มารี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอายุต่ำกว่า  3 ปี  โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูกับการให้การศึกษา

โดยคำนึงถึงความต้องการ และสนใจของเด็กแต่ละคน  รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรู้  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน

แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล  โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวคิด

ของมอนเทสซอริ  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์  เป็นกิจกรรมที่เด็กมี

ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เหมาะสมกับวัย  และความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล  เป็นการเปิดโอกาส

ให้มีอิสระ เลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  และมีระบบระเบียบวินัยในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง  มีความรับผิดชอบ

ในสิ่งที่เด็กเลือก  เด็กแต่ละคนได้พัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างมีความสุข  เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมอนเทสซอริ ของโรงเรียนพระแม่มารี  ได้รับการรับรองจากสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจนจบหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญมอนเทสซอริ ด้านเด็กเล็ก จากประเทศ

ออสเตรเลีย มีประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ..